Kursus EKA magistrantidele magistritöö planeerimise ja kirjutamise toetamiseks.

Aine eesmärk on anda looverialade üliõpilastele raamistik loomemajanduse toimimisest ja oma võimalustest oma valdkonna professionaalina tegutseda nii vabakutselisena, ettevõtjana ja palgatöötajana. Anda vahendid loova mõtlemise rakendamiseks väljaspool enda eriala, õpetada ettevõtliku käitumise põhimõtteid. Anda võimalus omandada teadmisi oma valdkonnas ärivõimaluste äratundmise, äriideede arendamise, nende hindamise ning rakendamise kohta.

Kursuse põhiline rõhk on anda tudengitele sissejuhatus ettevõtlusega ja majandusega seotud põhiterminitesse, valdkonda mis jääb väljapoole nende enda eriala. Kursuse raames käiakse läbi üldised turumajanduse toimimise põhimõtted, loomemajanduse põhilised erinevused teistest majandusharudest, sh intellektuaalomandi küsimused. Kursuse raames reflekteerib õpilane enda tegutsemist loomevaldkonna professionaalina ja enda plaanidest lähtuvalt läbi käidud teemadest. 

Kursuse eesmärk anda tudengitele esmased baasteadmised toimetulekuks kaasaegses loomemajanduse võimaluste ja väljakutsete kontekstis. Üliõpilane saab aine raames enda jaoks mõtestada lahti enda võimalikud valikud kooli lõpetamise järgselt, mõistes nii peamiseid vorme tegutsemiseks loomevaldkonnas, enda õigusi ja kohustusi ettevõtjana, vabakutselisena ja töötajana mõnes asutuses.

Aine eesmärgiks on anda ülevaade 20. sajandi kunsti enim mõjutanud ideedest ja mõistetest, luues ettekujutuse peamiste kultuuriteoreetiliste pöörete rollist modernistliku, postmodernistliku ja kaasaegse kunsti arengus ning aidates näha seoseid 20. sajandi kunstipraktikate ja intellektuaalse ajaloo vahel. Loengute ja seminaride läbimisel peaks üliõpilane omama ülevaadet möödunud sajandi kunsti enim mõjutanud teoreetilistest autoritest ja nende peateostest ning suutma 20. sajandi intellektuaalse ajaloo põhimõistete kaudu kirjeldada ja analüüsida 20. ja 21. sajandi olulisemaid kunstinähtusi. 
Alustades õppeaasta I semestril sajandi I poole peamistest kunstimõistetest nagu modernism ja avangard, jõutakse II semestril välja sajandi II poole oluliste kunstimõisteteni nagu postmodernism ja kaasaegne kunst, tehes vahepõikeid psühhoanalüütilisse, feministlikku, poststrukturalistlikku ja postkoloniaalsesse teooriasse ning sotsiaalsesse, kontseptuaalsesse ja institutsioonikriitilisse kunsti. Olulise osa kursusest moodustab iseseisev inglisekeelsete tekstide lugemine ja konspekteerimine ning ühine seminarivormis analüüs.