Õppeaine eesmärgiks on:
- Anda ülevaade arhiivinduse ajaloost, Eesti arhiivide kujunemisest, arhiivindusealastest seadusandlikest aktidest.
- Luua terviklik ettekujutus arhiivide ülesehituse põhimõtetest, säilitatavate dokumentide liigitamisest.
- Anda praktilised oskused dokumentide leidmiseks arhiivi infosüsteemist (AIS-ist) ning arhiivide kataloogidest.
- Tagada ettevalmistus arhiividokumentide kasutamiseks õppetöös.
Õppeaine Arhiiviõpe eesmärk on tagada üldteadmised arhiivindusest ja Eesti arhiividest ning anda esmased oskused arhiividokumentidega töötamiseks.

Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade kipsi ja stuki spetsiifikast, kahjustustest ning konserveerimisest:

Õppeaine eesmärgiks on:
- Anda ülevaade arhiivinduse ajaloost, Eesti arhiivide kujunemisest, arhiivindusealastest seadusandlikest aktidest.
- Luua terviklik ettekujutus arhiivide ülesehituse põhimõtetest, säilitatavate dokumentide liigitamisest.
- Anda praktilised oskused dokumentide leidmiseks arhiivi infosüsteemist (AIS-ist) ning arhiivide kataloogidest.
- Tagada ettevalmistus arhiividokumentide kasutamiseks õppetöös.
Õppeaine Arhiiviõpe eesmärk on tagada üldteadmised arhiivindusest ja Eesti arhiividest ning anda esmased oskused arhiividokumentidega töötamiseks.

Vaatlus ja praktiline töö ehitusrestaureerimisobjektil. 

Praktika annab ülevaate ja kogemuse ehituskonservaatori tööst ning võimaldab üliõpilasel end paremini kurssi viia ehitusplatsil igapäevaselt toimuvaga, jälgida erinevaid ehitusprotesse ja restaureerimisvõtteid, õpetab märkama võimalikke vigu ja probleeme. Praktikant tutvub erinevate osapoolte (objektijuht, alltöövõtjad, omanik) rollijaotuse ja ülesannetega, ehituspäeviku jmt dokumentidega. Harjub täitma tööohutuse nõudeid (nt kandma ehitusplatsil kiivrit) ning kogeb kõige laiemas mõttes reaalse ehitus-restaureerimisobjekti miljööd.

Õppeaine eesmärgiks on:
- Tutvustada Eesti muinsuskaitse seadusandluse kujunemist ja selle asetust kohalikus seadusruumis ja rahvusvahelises kultuuripärandi kaitse kontekstis
- Luua ettekujutus Muinsuskaitseseaduse ja selle rakendusaktide sisust, kasutusvõimalustest ja toimimisest praktilises muinsuskaitsetöös
- Tutvustada muinsuskaitse erinevate valdkondadega (arhitektuur, arheoloogia, kunst, kalmistud jne) seonduvat seaduslikku konteksti (sh. ehitus- ja planeerimisseadus, kultuuriväärtuste väljaveo seadus jt õigusaktid).
- Tutvustada võimalusi arhitektuuripärandi kaitseks väljaspool Muinsuskaitseseadust.
Õppeaine eesmärgiks on: 
- Anda ülevaade Euroopa maalikunsti ja skulptuuri arenguloost materjali-tehnilisest aspektist lähtuvalt 
- Luua terviklik ettekujutus Euroopa maalikunsti ja skulptuuri ajaloo erinevatel perioodidel kasutatud materjalidest, meetoditest ja teoste tehnilisest ülesehitusest 
- Luua tulevastele konsevaatoritele alus adekvaatselt hinnata erinevatele ajastutele omaseid kunstiloome tehnilisi nüansse ja selle abil valida parimaid konserveerimise-restaureerimise meetodeid 
- Luua alus konservaatori tegevusvaldkonda kuuluvale dateerimis-atribueerimismeetodite tundmisele läbi teose tehnilise ülesehituse ning selle abil kunstiteadusliku lisainformatsiooni loomisele