Õppeaine eesmärgiks on:
- Anda laiapõhjalised teadmised Eesti talu- ja külaarhitektuuri kujunemisest, ühiskonna korralduse, seaduste, tehnika, kultuuri jms mojudele ja avaldumisele külade planeeringus ja arhitektuuris; ehitustüüpidest, materjalidest ja töövõtetest.
- Luua ettekujutus talu ja küla rollist Eesti ühiskonna kujunemisel ja moderniseeruva ühiskonna mõjust maarahva elukeskkonnale.
- Anda vajalikud teoreetilised teadmised tööks kultuurimälestistega ja väärtuslike taluarhitektuuri objektidega.
- Tagada küllaldane ettevalmistus tööks Eesti ehituspärandiga selle ajaloo ja traditsioonide tutvustamise läbi.
Õppeaine eesmärgiks on:
- Tutvustada Eesti muinsuskaitse seadusandluse kujunemist ja selle asetust kohalikus seadusruumis ja rahvusvahelises kultuuripärandi kaitse kontekstis
- Luua ettekujutus Muinsuskaitseseaduse ja selle rakendusaktide sisust, kasutusvõimalustest ja toimimisest praktilises muinsuskaitsetöös
- Tutvustada muinsuskaitse erinevate valdkondadega (arhitektuur, arheoloogia, kunst, kalmistud jne) seonduvat seaduslikku konteksti (sh. ehitus- ja planeerimisseadus, kultuuriväärtuste väljaveo seadus jt õigusaktid).
- Tutvustada võimalusi arhitektuuripärandi kaitseks väljaspool Muinsuskaitseseadust.

I kursuse kohustusliku õppekava aine